Mod Naiseanta Rioghail nan Eilean Siar

Daniel Macleod a ghabh a’ chiad aite ann an comhradh aois 9-10 fileanta
Bhuannaich Kitty Anne Maciver a’ chiad aite ann an aithris bardachd aois 11-12 fileanta.
photo-2-talia-graham
Fhuair Talia Graham a’chiad aite ann an seinn aon-neach aois 9-10 fileanta.
photo-1-coinneach-mackenzie
Fhuair Coinneach Mackenzie an darna aite ann an aithris bardachd aois 5-6 fileanta.
dscn2125
Ghabh iad seo pairt aig Mod Naiseanta nan Eilean Siar 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.