Daily mile alternative!

Fealla-Dhà anns an t-Sneachd!

Seach gu robh e a’ coimhead rudeigin sleamhainn a-muigh an-duigh rinn GP3-5 bodaich sneachda an àite a mìle lathaicheil anns an 15 mionaidean sa mhadainn! Abair gu robh fealla-dhà aca feuchainn ris an criochnachadh anns an tìde goirid.