Fàilte air ais!

Fàilte air ais gu Roinn na Gàidhlig! Abair gun robh deagh bhliadhna againn an urraidh agus tha sin an dùil gum bi bliadhna air leth againn am bliadhna!

Gheibhear duilleagan taic agus fiosrachaidh , agus chìthear naidheachdan mar a thachras rudan an seo!

Welcome back to the Gaelic Department! What a fantastic year we had last year and we expect , and look forward to, another one this year.

Information and support pages as well as the latest news impacting on the department can be here.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.