Film G

Bha Anton Smith bhon Ionad Ionnsachaidh a-staigh an t-seachdain sa chaidh còmhle ri Cailean Collier agus Dàibhidh Walker. Thèid na rinn iad fhaicinn le bhith a’ leanntainn seo

 

http://filmg.co.uk/en/films/filmg2019/youth/