Gaelic Weekly Tasks Week Beginning 8 June

Feasgar math.

Tha sinn uile an dochas gu bheil sibh gu math agus sabhailte.

Lorg an seo obair airson seachdain a toiseachadh 18 an Ceitean.

Gur math a theid leibh!

Good afternoon.

We hope that you are well.

Find below suggested tasks for week beginning 18th May.

We hope that these are of help

Weekly Tasks 8 June.

 

 

 

Gaelic Weekly Tasks

Feasgar math.

Tha sinn uile an dochas gu bheil sibh gu math agus sabhailte.

Lorg an seo obair airson seachdain a toiseachadh 18 an Ceitean.

Gur math a theid leibh!

Good afternoon.

We hope that you are well.

Find below suggested tasks for week beginning 18th May.

We hope that these are of help.

WB18MayComplet

Am Mòd Nàiseanta

Tha sinn uile aig GHS a’ guidhe gach soirbheachas le gach sgoilear a tha a’ gabhail pàirt ann am fairpeasan a’ Mhòid an ath sheachdain!

Gur math a thèid leibh!

 

The GHS Gaelic department would like to wish all pupils taking part in the National Mod next week the very best of luck!

Family Ceilidh

Tha sinn uile a’ dèanamh fuighear mòr ris a’ cheilidh ann am bun sgoil Chondobhrait a-màireach!

Tha a’ chlann ann an S1 agus S2 a’ fàgail GHS aig 12:30f  agus tillidh iad aig 2.30f

We are all looking forward very much to our visit to the Condorrat Primary School Family Ceilidh tomorrow afternoon.

The Gaelic pupils from S1 and S2 will leave GHS at 12:30pm and will return at 2:30pm.

Film G

Bha Anton Smith bhon Ionad Ionnsachaidh a-staigh an t-seachdain sa chaidh còmhle ri Cailean Collier agus Dàibhidh Walker. Thèid na rinn iad fhaicinn le bhith a’ leanntainn seo

 

http://filmg.co.uk/en/films/filmg2019/youth/

 

Interested in Learning Gaelic?

Interested in learning Gaelic?

Beginners’ classes in Airdrie at the Chapelside Centre 7-9pm every Tuesday evening

Call 01236 856 297 to book.

Or

The Muirfield Centre, Cumbernauld

7-9pm every Tuesday evening.

Call – 01236 638 989 to book.

 Intermediate Class

Every Wednesday evening at The Link,Cumbernauld 7-9pm.

 

Fàilte air ais!

Fàilte air ais gu Roinn na Gàidhlig! Abair gun robh deagh bhliadhna againn an urraidh agus tha sin an dùil gum bi bliadhna air leth againn am bliadhna!

Gheibhear duilleagan taic agus fiosrachaidh , agus chìthear naidheachdan mar a thachras rudan an seo!

Welcome back to the Gaelic Department! What a fantastic year we had last year and we expect , and look forward to, another one this year.

Information and support pages as well as the latest news impacting on the department can be here.

 

Scottish Education Awards

We are delighted to announce that we were successful in winning the Gaelic Education Award at the Scottish Education Awards last week.

Representatives from the school were present at the all-day event on Wednesday 6th July when the announcement was made at the awards ceremony.

The day was enjoyed by all and we would like to thank everybody who contributes to the department for all their hard work over the years.

More information can be found by following the link below.

http://www.scottisheducationawards.co.uk/index.html