Am Mòd Nàiseanta

Tha sinn uile aig GHS a’ guidhe gach soirbheachas le gach sgoilear a tha a’ gabhail pàirt ann am fairpeasan a’ Mhòid an ath sheachdain!

Gur math a thèid leibh!

 

The GHS Gaelic department would like to wish all pupils taking part in the National Mod next week the very best of luck!

Family Ceilidh

Tha sinn uile a’ dèanamh fuighear mòr ris a’ cheilidh ann am bun sgoil Chondobhrait a-màireach!

Tha a’ chlann ann an S1 agus S2 a’ fàgail GHS aig 12:30f  agus tillidh iad aig 2.30f

We are all looking forward very much to our visit to the Condorrat Primary School Family Ceilidh tomorrow afternoon.

The Gaelic pupils from S1 and S2 will leave GHS at 12:30pm and will return at 2:30pm.