Taic / Support

Gheibhear stuthan taic a bharrachd air an duilleag seo co-cheangailte ris an dà chuid obair-dachaigh agus na thèid a dhèanamh anns a’ chlas anns S1, 2 agus 3.

 

This page will offer additional support materials linked to homework and topics covered in class by pupils in S1, S2 & S3.

Useful sites;

https://www.storlann.co.uk/

https://www.gaelic4parents.com/

https://learngaelic.scot/

https://www.lasadh.co.uk/

 

Topics being covered 

S1 – Dùbhlan an t-Srainnseir

Cànan bh Dùbhlan an t-srainnsear C1 2 3

Dùbhlan an t-srainnseir –

Support materials

Lasadh_Litreachadh-Faclan_Cumanta_s1

Lasadh_Litreachadh-Faclan_Cumanta_P61

Lasadh_Litreachadh-Faclan_Cumanta_P71

 

S2 – An t-Ionnsachadh Boidheach

An t-ionnsachadh boidheach