Gaelic Medium

Larach lìn – Website

Fàilte gu larach lìn Bhun-sgoil Bhogha Mòr!

Welcome to Bowmore Primary School’s website!

Tha sinn ann am Bun-sgoil Bhogha Mòr a’ libhrigeadh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a bharrachd air a’ Bheurla.  Tha Sgoil-àraich Gàidhlig do chloinn fo aois sgoile agus clas Gàidhlig P1 to P7.  Tha a’ chlann anns na clasaichean Beurla ag ionnsachadh Gàidhlig cuideachd mar darna cànan.

At Bowmore Primary School, we offer education through the medium of Gaelic as well as English.  We have a sgoil-àraich (nursery) for children under school age and Gaelic classes P1 to P7.  The children follow the same curriculum but access it through the medium of Gaelic.  The children in the English classes also learn Gaelic as a second language.

Gaelic Medium

Air an larach lìn seo tha sinn ag amas air naidheachd a’ sgaoileadh mu tachartasan sgoile, buannachdan nan sgoilear agus rudan ùra anns a’ churaicealam.  Tha iomadh rud as ùr air tachairt mar tha, agus tha iomadh rud eile ri tighinn, le cuideachadh bho na buidhnean ‘Changemakers’ agus ar beachdan mun larach lìn seo.

On this website, we aim to give you news about school events, pupil achievements and new developments in the curriculum.  Many new things have happened already and there’s a lot more to come, with help from the Changemakers groups and your opinions on this website.

Tha ceanglaichean ri goireasan Gàidhlig an seo

Links to Gaelic resources are here