Home

Welcome – Fàilte

At Bowmore Primary School we aim to build strong links with parents, partner agencies and our friends in the community. We provide a wide range of learning experiences, trips and events to enhance the children’s learning.

Aig Bun-sgoil Bhogha Mòr tha sinn ag amas air ceanglaichean làidir a chruthachadh le pàrantan, luchd-obrach eile agus ar caraidean anns a’ choimhearsnachd.  Tha sinn a’ tabhann iomadh diofar dòighean ionnsachaidh, tursan agus tachartasan gus ionnsachadh na cloinne a leasachadh.

Bowmore Primary School is proud to have children learning through the medium of Gaelic in addition to English, we work hard to promote Gaelic within our school and across the island.

This slideshow requires JavaScript.

Tha Bun-sgoil Bhogha Mòr moiteil gu bheil cuid den chloinn againn ag ionnsachadh tro mheadhan na Gàidhlig a bharrachd air a’ Bheurla; tha sinn ag obair gu cruaidh gus a’ Ghàidhlig a bhrosnachadh anns an sgoil agus air feadh an eilein.

School Values

The values of Bowmore Primary School are central to the school’s ethos and help us to be the best that we can be. They are:

Respect – We show respect to ourselves, others, school property and our community.

Inclusion – It is important to us that all of our learners feel included and are valued as individuals.

Perserverence – We instill in our children that challenge is important and determination and perseverence are key to raising the bar in our learning.

Excellence – Our staff and children continually aim for excellence in BPS, it is important that our children achieve their full potential.

We are ‘ripe’ for learning.

Le bhith a’ cumail ris na luachan seo,agus arraineachd ionnsachaidh bheairteach, tha sinn a’ brosnachadh clann ri bhith cùramach, misneachail agus neo-eisimeil le ùidh mhòr ann an ionnsachadh.