Buidheann Eco

Tha clas G4-7 ag obair gu trang airson ar t-seachdamh bratach Eco.

Le Pippa Hannett G5– Thòisich an clas againn a’ dol timcheall an raon-cluiche agus a’ faighinn a-mach an àireamh de sgudal a tha anns an raon-cluiche. As dèidh sin, smaoinich sinn air na tha sinn dol a dhèanamh airson an sgoil agus sgudal a’ cumail sgiobalta. Rinn sinn foirm air Google Forms airson clas 5-7 gus na beachdan aca fhaighinn. Rinn sin grafan a tha a’ sealltainn ar rannsachadh airson matamataig. Chan eil poileasaidh againn airson sgudal agus feumaidh sinn fear cruthachadh.

 

Ag Ionnsachadh mu Costa na Mara ann an Ile/ P5/6/7 Learn about Islay’s Coast

This term the children in P5/6/7  along with G4-7 have been learning about ‘Islay’s Coast’ and the various types of rocks that surround the coastline.  The children were able to identify sedimentary, igneous and metamorphic rocks as well as describe their characteristics and uses.

Mr David Webster, a geologist, attended a trip to Bowmore Battery with the children where the children took part in different activities to deepen their knowledge and understanding.

They were able to make volcanic eruptions as well as create a timeline showing the age of different rocks.  The children were then set a challenge to

create the map of Islay using natural resources.  They were then asked to place the various rocks in the places they can be found on Islay. 

A great day was had by all!