Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Fàilte dhan làrach-lìn aig Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Seachdain Maths / Maths Week 2017

| 0 comments

‘S e a’ chiad Seachdain Maths Alba a bh’ ann agus nach robh spòrs againn gabhail pàirt. Rinn gach clas oidhirp sònraichte gus matamataigs brosnachadh. Chunnaic sinn mar a tha maths cudromach anns a a h-uile pàirt de beatha is mar a tha beachd-inntinn fàsmhor gar cuideachadh leasachadh sgilean.

This week saw the launch of the first Maths Week Scotland and what fun we had taking part. Every class made a special effort to encourage maths work and see maths as being positive and enjoyable. We saw how important maths is in every aspect of life and how having a growth mindset towards it can help us develop our skills.

Seo rud no dhà a rinn na clasaichean / Here are a few things we got up to:

 

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Report a Glow concern
Cookie policy  Privacy policy

Glow Blogs uses cookies to enhance your experience on our service. By using this service or closing this message you consent to our use of those cookies. Please read our Cookie Policy.