Taighean / Houses

Seo na taighean a th’ againn:

Here are our houses:

Aig deireadh a’ bhliadhna, bidh an taigh le na puingean as motha a’ faighinn Cupa nan Taighean!

At the end of the year, the house with the most points gets the House Cup!