Fàilte!

Fàilte dhan sgoil againn!

Welcome to our school!

 

Bu toil leam fàilte a chur oirbh uile gu Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail, an dàrna sgoil Ghàidhlig ann am Baile Mòr Ghlaschu.

I would like to welcome you all to Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail, Glasgow’s second Gaelic school.

Tha coimhearsnachd na sgoile a’ coimhead air adhart ri bhith ag obair còmhla ribh airson cothroman ionnsachaidh aig ìre as àirde a’ lìbhrigeadh dhan phàiste agaibh, tro mheadhan na Gàidhlig.

  As a school community we look forward to working with you to give your child learning opportunities of the highest quality, through the medium of Gaelic.

Tha sinn an dòchas gu bheil am fiosrachadh seo feumail dhuibh.

We hope that you find our website useful.

 

Mgr Nicolson

Ceannard Eadar-Amail/ Acting Head Teacher