Cruinneachadh / Assembly 04.05.18

Aig cruinneachadh an-diugh, fhuair sgoilear bho gach clas teisteanas agus àite airson an obair aca air a’ Bhòrd Òir. Seo far a bheil sinn a’ sealltainn eisimpleirean sgoinneil de obair. Chaidh piosan obair de bàrdachd, dealbhachadh bho sgeulachdan, ag aithneachadh an diofar eadar beachd is fiosrachadh agus cuideachd, a’ dèanamh oidhirp chruaidh le làmh-sgrìobhadh. Chì sibh an obair seo taobh a-muigh na sgoile. Nach math a rinn sibh!

At assembly today, a pupil from each class was awarded a certificate and a place for their work on the ‘Gold Board’. This is where we showcase excellent examples of work. Pieces of poetry, visualising from stories, identifying the difference between fact and opinion and working hard on hand writing, were all examples of work chosen today. You can see these piece of work displayed outside the school. Well done everyone!

 

Charlie, Audrey, Mylo, Zofia, Maeve, Ruairidh, Maria is Jasmine

Cruinneachadh / Assembly 25.04.18

 

Aig cruinneachadh an-diugh, fhuair sgoilear bho gach clas teisteanas airson a bhith Sgoilear Sònraichte. Fhuair iad molaidhean airson a bhith ag obair math mar buidhinn, a bhith math air iomain agus iomadh rudan eile! Mealaibh ur naidheachd!

At assembly today, a pupil from each class was awarded a ‘Special Person’ certificate. They were praised for working well in a group, being good at shinty and many other qualities! Congratulations!

(Gun dealbh: Eilish)

Cuideachd fhuair sinn cothrom a’ comharrachadh ar meas air leabhraichean. Mòran taing gu na sgoilearan a thàinig suas ag innse mu na leabhraichean as fheàrr leotha.

We also got the opportunity to celebrate our love of books. Many thanks to the pupils who shared their favourite books with the schools.

 

Cruinneachadh / Assembly 20.04.18

Aig cruinneachadh an-diugh, fhuair sgoilearan teisteanasan Gàidhlig Sgoinneil agus bho Luchd-obrach na Sgoile.

At assembly today, pupils were awarded ceritficates for Gàidhlig Sgoinneil and from Staff Members.

Mealaibh ur naidheachd! Congratulations!

Gàidhlig Sgoinneil  – Amelia, Rosie, Sophia, Lukas, Catriona agus Isabel.

Teisteanasan bho Luchd-obrach – Agatha, Elisabeth, Eadie, Rosa, Tilda, Leo agus Evan.

 

Cruinneachadh / Assembly 21/03/18

Aig cruinneachadh an-diugh, fhuair sgoilear bho gach clas teisteanas airson a bhith Sgoilear Sònraichte. Fhuair iad molaidhean airson a bhith ag èisteachd math sa chlas, a bhith èibhinn agus iomadh rudan eile! Mealaibh ur naidheachd!

At assembly today, a pupil from each class was awarded a ‘Special Person’ certificate. They were praised for listening well in class, being funny and many other qualities! Congratulations!

Cuideachd, rinn ar dannsairean taisbeanadh den dannsa aca. Abair sgilean! Bha iongnadh oirnn uile!

Also, our dancers performed their cheerleading routine. They are so skilled! We were all amazed!

Bha sinn cuideachd ag ionnsachadh mu dheidhinn Uair na Talmhainn. Bha tòrr beachdan aig sgoilearan mu dè dh’ fhaodadh iad a’ dèanamh san uair a thìde agus atharraichean beaga a dh’ fhaodadh iad a dhèanamh gus coimhead as dèidh ar saoghal.

We also learned about Earth Hour. The pupils had lots of ideas for activities to do in the hour without electricity and also small changes they could make to help look after our planet.

 

Caismeachd Oidhche Shamhna / Halloween Parade

An-diugh an àite sgoilearan ann am Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail, bha measgachadh de bana-bhuidsich, uilebheistean, taibhsean is iomadh creutairean eile! Bha Caismeachd Oidhche Shamhna againn agus abair gun do rinn na sgoilearan (is pàrantan!) oidhirp sgoinneil le’n èideadh aca.

Dh’ ionnsaich sinn mu mar a thoisich Oidhche Shamhna agus rinn gach clas caismeachd mun cuairt an talla a’ taisbeanach an èideadh aca.

Bha an obair doirbh aig Miss MacDonald, Miss MacRuary, Miss Caimbeul, Mrs MacMillan agus Mrs Sloan tagh na deiseachan as fheàrr.

Nach math a rinn sibh uile!

Today instead of pupils, Bunsgoil Ghaidhlig Ghleann Dail was filled with a mixture of witches, monsters, ghosts and many other creatures! Our Halloween Parade took place and the pupils (and parents!) made an excellent effort with their costumes.

We learned about the origins of Halloween and each class took their turn to parade around the hall, showing off their costumes.

Miss MacDonald, Miss MacRuary, Miss Campbell, Mrs MacMillan and Mrs Sloan had the difficult task of picking the best outfits.

Well done everyone!

C1 – Clara agus Sandy

C2/1 – Mirrin agus Robbie

C3/2 – Isabella agus Apollo

C4/3 – Leo agus Audrey

C5/4 – Orrin agus Jasmine

C7/6 – Charlie agus Iris

Seachdain Eco / Eco Week 2017

Tha seachdain trang air a bhith againn ann am Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail, is sinne a’ cur fòcas air a h-uile càil Eco! Seo uile na rudan a rinn sinn –

 • Dh’ ionnsaich gach clas mu dheidhinn Atharrachadh na Gnàth-shìde agus na atharraichean beaga a dh’ fhaodadh gach neach a dhèanamh gus lughdachadh ar lorgan carbon.
 • Airson an leasan seo neartachadh, chaidh a’ Chomhairle Eco mun cuairt na clasaichean a’ teagasg mu a bhith sàbhaladh lùths aig an taigh. Rinn iad seo bhon trèanadh a fhuair iad bho South Seeds – tapadh leibh!
 • Fhuair sinn cothroman a’ cur lusan còmhla ri Rachel is Rhona agus tha sinn cho taingeil gu bheil lusan a-nis aig gach clas airson coimhead as dèidh. Mòran taing dhuibh airson a’ tighinn a-staigh!
 • Chaidh cuid clasaichean air turas gu na ‘Hidden Gardens’.
 • Rinn gach clas còcaireachd – cuid le Miss MacRuary agus cuid eile le Urban Roots. Tapadh leibh!
 • Rinn sinn ‘Woodland Workout’ gus sealltainn mar a dh’ fhaodadh sinn eacarsaich a dhèanamh a’ cleachdadh an àrainneachd.
 • Chaidh clasaichean a-mach a’ togail sgudal-sgapte ach nach sinn a bha toilichte a’ faicinn nach robh mòran nar raon-cluiche co-dhiù!
 • Chruthaich sinn iomadh rudan ealain le a bhith ath-cuairteachadh is a’ cleachdadh stuthan nàdarra.

We have had an incredibly busy week here at Bunsgoil Gàidhlig Ghleann Dàil as we have focused on everything Eco! Here are some of the things we have been up to –

 • The classes learned about Climate Change and the small changes we can make to reduce our Carbon Footprints.
 • To reinforce this, the Eco Committee went to all the classes to teach pupils how they can become more energy efficient at home. This was organised from training we received from South Seeds – thank you!
 • We had the opportunity to do planting with Rachel and Rhona and we are so grateful to now have plants to look after in our classes. Thank you both very much for coming in!
 • Classes went on trips to the ‘Hidden Gardens’.
 • Each class took part in cooking activities – some with Miss MacRuary and others with Urban Roots. Thank you!
 • We all took part in a ‘Woodland Workout’ to demonstrate how we can exercise using our wonderful surroundings.
 • Every class took part in a litter pick either in the local area or in the playground. We were delighted to see how clean our pupils keep our playground!
 • We created many wonderful art projects in our classes using recyclable materials and materials from our environment.

Bu toil leinn taing mhòr a’ toirt gu na pàrantan a thàinig air na tursan againn. Tapadh leibh Paola, Carolyn, Pamela agus Rachel!

We would like to especially thank the parents who accompanied us on our trips. Thank you Paola, Carolyn, Pamela and Rachel!

Mòran taing cuideachd gu na pàrantan eile a bha deònach tighinn a-staigh agus a thug tòrr stuthan ath-cuairteachadh dhuinn airson ar pròiseactan.

Thank you also to all the parents who volunteered their time to come in, the response was wonderful and we hope to have you in another time! Also, for all the donations of recyclable materials for our projects.

Tha sinn a’ coimhead air adhart ri Seachdain Eco 2018 mu thràth! Ma tha thu an sàs ann an obair Eco sam bith agus ag iarraidh a bhith an sàs – leig fios thugainn!

We are looking forward to Eco Week 2018 already! If you work in an Eco related area and want to get involved – please get in touch!

 

 

Seachdain Maths / Maths Week 2017

‘S e a’ chiad Seachdain Maths Alba a bh’ ann agus nach robh spòrs againn gabhail pàirt. Rinn gach clas oidhirp sònraichte gus matamataigs brosnachadh. Chunnaic sinn mar a tha maths cudromach anns a a h-uile pàirt de beatha is mar a tha beachd-inntinn fàsmhor gar cuideachadh leasachadh sgilean.

This week saw the launch of the first Maths Week Scotland and what fun we had taking part. Every class made a special effort to encourage maths work and see maths as being positive and enjoyable. We saw how important maths is in every aspect of life and how having a growth mindset towards it can help us develop our skills.

Seo rud no dhà a rinn na clasaichean / Here are a few things we got up to:

 

Report a Glow concern
Cookie policy  Privacy policy

Glow Blogs uses cookies to enhance your experience on our service. By using this service or closing this message you consent to our use of those cookies. Please read our Cookie Policy.