Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Fàilte dhan làrach-lìn aig Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Latha Fosgailte C1 / P1 Open Day

| 0 comments

Latha Fosgailte C1

Air Dimàirt 10mh Dàmhair tha sinn a’ cumail latha fosgailte airson pàrantan C1 ri teachd aig 9.30m agus a-rithist aig 1.30f. Ma tha sibh eòlach air duine sam bith aig a bheil ùidh ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig le pàiste a tha gu bhith a’ tòiseachadh anns an sgoil ann an Lùnastal 2018, thoir dhaibh am fiosrachadh seo. Tha sinn air an deit agus na h-àmannan a thoirt dha na Sgoiltean Àraich mu thràth.

P1 Open Day

We are holding an Open Day on Tuesday 10th October for prospective P1 parents at 9.30am and then again at 1.30pm. If you know anyone who may be interested in attending then please pass this information on. This information has already been shared with nurseries.

 

 

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Report a Glow concern
Cookie policy  Privacy policy

Glow Blogs uses cookies to enhance your experience on our service. By using this service or closing this message you consent to our use of those cookies. Please read our Cookie Policy.