Mòd

Ghabh a mhòr chuid de na sgoilearan againn pàirt anns a’ Mhòd agus ‘s iad a rinn math!

Seo dealbh den buidheann ceilidh  againn, a rinn math sa cho-fharpais aca.

Ghabh clas 5-7 pàirt ann an dealbh-chluich agus fhuair iad an treas àite!

Fhuair Samuel an dàrna àite anns a bhàrdachd aige!

Rinn Robert uabhasach math anns a’ Mhòd leis a bhàrdachd aige.

Rinn Clara uabhasach math anns a’ Mhòd leis a bhàrdachd aice.

Rinn Seumas cho math anns  a’ Mhòd leis a bhàrdachd aige!

Rinn Anne Marie uabhasach math leis a bhàrdachd aice.

Rinn Alyssa math anns a bhàrdachd aice agus bhuannaich i a’ chiad àite anns a’ cho-fharpais litreachadh airson clasaichean 4-5! Sgoinneil!!

Seo còisir clasaichean 1-4 – sheinn iad I Bhi Ada.

Rinn Zoe uabhasach math anns a’ Mhòd a’ faighinn an dàrna àite anns an co-fharpais bàrdachd aice!

Rinn Rose Marie uabhasach math aig a’ Mhòd leis am bàrdachd aice.

Rinn Mairi Anna uabhasach math leis am bàrdachd aice. Bhuannaich i an dàrna àite anns an co-fharpais litreachaidh airson clas 6-7.

Rinn  Coinneach uabhasach math leis an chòmhradh aige!

Rinn Robbie uabhasach math a’ faighinn chiad àite anns an co-fharpais bàrdachd aige, an dàrna àite anns an còmhradh aige agus an treas àite anns an co-fharpais melodian aige! Bhuannaich e cuideachd An Comunn Cuach le sgoilear eile, airson na puingean as àirde fhaighinn anns na co-fharpaisean bàrdachd. ‘S e cuideachd an aon balach a bh’ anns a’ chòisir!

Wow!

Rinn Erin uabhasach math a’ faighinn an treas àite anns an solo aice!

Rinn Eilidh uabhasach math leis an solo aice!

Rinn Katie math dha-rireabh aig a’ Mhòd. Bhuannaich i an co-fharpais còmhradh aice, an dàrna àite anns an sgeulachd agus an treas àite ann an seinn tradiseanta.

Wow!!!

Rinn Sarah uabhasach math leis an sgeulachd aice, a’ faighinn a chiad àite agus a’ faighinn an dàrna àite anns an còmhradh aice!

 

Rinn còisir Clas 5-7 uabhasach math anns a’ Mhòd a faighinn an treas áite!

‘S e seo na daoine a bhuannaich rudeigin anns a’ Mhòd. Bhuannaich an sgoil againn an ‘Erisort Cup’ airson an sgoil le na puingean as àirde thairis air na co-fharpaisean bàrdachd agus còmhradh.

 

Seo na duaisean bho clas 5-7.

 

Nach iad a rinn math!!!