Iolaire

 

I have been learning about World War One and the Iolaire Disaster this term.

What happened?

 • It was New Year’s Day, 1919, and around 300 island men were celebrating the end of the war. The men on board the Iolaire could see the lights of Stornoway harbour when a group of large rocks (also know as the Beasts of Holm) beneath the waves made the boat crash.
 • Records suggest, 174 Lewismen and 7 Harrismen lost their lives in the wreck.
 • A man called John F. Macleod swam to shore with a rope line to help others to shore, without this even more men would have died.

Facts

 • Two months after the end of the First World War, 205 men died.
 • The Iolaire was a luxury yacht before the war.
 • She had been called Iolanthe at first , then Mione, then Amalthaea and last the Iolaire.
 • It happened on the 1st January 1919. Next year marks 100 years since the disaster.
 • The Iolaire means Eagle in Gaelic.

What I’ve learnt!

 • I’ve learnt a lot.
 • For example how to say the name of the boat
 • What Iolaire means
 • I’ve learnt about how sad it was.
 • They where on there way home from just fighting in the war and they could see the harbour, but they the ship crashed into some rocks and most of the people that where lucky enough to survive the war died.

What I used to help me find out about the Iolaire disaster:

 

FARPAIS SUMDOG – Blog le Ailean

 

Bhuannaich class 1-4 Farpais  Matamatic Sumdog Na h-eileanan an Iar.   Chluich 271 clann anns na h-eileanan agus bhuannaich sinn (class 1-4) le 684 puingean. Bha class 5-7 anns an dàrna  àite.  Fhuair  Kady scòr as fheàrr san chlas. Seo ar beachdan mu dheidhinn Sum Dog.

Tha Sumdog a`còrdadh rium airson tha Tower Climber, Endangered agus Bubble Gum gu math sporsail. – Ailean

Tha Sumdog acordadh rium airson tha matamataigs uabhasach math agus tha tòrr diofar geamaichans urrainn dhut cliuch. `S e Kiteboarding agus Pop Tunes na geamaichean as fheàrr leam. – Zoe

Is toil leam Sumdog airson tha geamaichean math air mar Holly.- Alyssa

Is toigh leum Sumdog airson s e doigh eile adèanamh matamataig againn agus  s urrainn dhuinn acluich geama sam bith. `S e Bubble an geama as fhearr leam agus Kite Boarding. – Katie

Tha Sumdog math. `S caomh leamsa Junk Pile. – Jenna

Tha Junk Pile a`còrdadh rium. Ruairidh.

Tha Sumdog math. Tha geama Dress Down a`còrdadh rium.  Ellie-Louise

Tha Sumdog math. Tha Dress Down an geama as fheàrr leam. – Anne Marie

S caomh leum Sumdog airsons urrainn dhomh acluich le mo chaireadan .  Cuideachds caomh leam Disguise airson bidh thu a`cuir aodach neònach air. – Kady

Tha Sumdog acòrdadh rium airson tha tòrr geamaichean ann. S e Kite Boarding am fear as `s fheàrr leam. Amy

Tha Sumdog math. Tha Kite Boarding agus Pop Tune na geamaichean as fheàrr leam.- Rose Marie

Tha Sumdog a`còrdadh rium airson tha Disguise math.  Tha Bubble Gum, Dress Down, Holly agus Creeper math cuideachd  – Cailean

Tha Sumdog acòrdadh rium airson tha geamaichean math ann mar Jet Ski Rescue agus tha matamatic uabhasach math. Tha e math nuair a tha thu agabhail pàirt ann am farpaisean cuideachd. – Erin

Tha sumdog math airson tha geamaichean mar Pop Tune agus Kite Boarding air.

Is toigh leum sumdog airson tha torr geamaichean air.

Clas 1-4.

 

 

 

 

STEM

Air Dihaoine, 9mh latha den Mhart, bha sgioba STEM na sgoile aig Eden Court ann an Inbhirnis aig taisbeanadh Young Engineers and Science Club.

Bha 7 diofar dubhlain againn ri dheanamh a chur companaidhean mora mar Breedon, RBS agus LifeScan air doigh, le 3 mionaidean againn airson gach fear a dheanamh. Mar eisimpleir, bha againn ri cuimhneachadh air ordugh na circuits agus an cuir air ais san aite cheart. Anns gach dubhlan bha sinn a’ faighinn puingean a-mach a 10 airson cho math ‘s a dh’obraich sinn  comhla, puingean a-mach a 10 airson cho math ‘s a fhuair sinn air adhart anns an dubhlan agus puingean a-mach a 10 airson cho math ‘s a mhath sinn air obrachadh a-mach an obair ri dheanamh san dubhlan.

As deidh sin, bha againn ri taisbeanadh a dheanamh mu dheidhinn a h-uile cail a bha sinn air a dheanamh aig a’ chluba againn. Bha da bhritheamh ann. Dh’eist iad rinn an uairsin dh’fhaighnich iad ceistean dhuinn mu dheidhinn an cluba againn.

Mu dheireadh, bha an ‘Don’t Waste a Drop’ challenge againn ri dheanamh, an dubhlan a bha sinn air a bhith ag obair air aig a’ chluba againn. Chruthaich sinn pump burn, channel agus tuir aig a’ chluba. Bha 3 mionaidean againn airson a’ chur comhla, 5 mionaidean againn airson na b’ urrainn de 2l burn fhaighinn bhon lar suas, am pump agus sios chun bhucaid aig bonn an channel. Bha an uairsin 2 mhionaid againn airson a ghluasad. Fhuair sinn air 1800ml a ghluasad ann an 1 mionaid agus 20 diogan.

Bhuannaich sinn an duais airson an cluba bun-sgoil as fhearr. Fhuair sinn teisteanas, cuach agus £250. Bha sinn uile air ar doigh! Chord an latha rinn gu mor. Tha sinn a-nis a’ dol a chumail a dol le dubhlan ur air a bheil ‘Knots to Watts.’