Category Archives: GM P3-4

Primary 4 – 7 Gàidhlig

Clas 3-4 31.01.20

Matamataig

Bha sinn trang a deanamh dealbhan co-chothromach ann a matamataig.

Cuideachd, bha sinn ag obair comhla air geamanan matamataig.

Beathaichean fiadhaich

Bha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn beathaichean a tha ag ithe feoil, agus beathaichean a tha ag ithe lusan.  Bha sinn cuideachd a’ bruidhinn mu beathaichean a tha ag ithe feoil agus lusan. Rinn sinn rannsachadh agus an uairsin postair.

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidinn beathaichean fiadhaich a chi thu ann an Alba. Rinn sinn liosta comhla agus an uairsin thagh sinn beathach agus rinn sinn rannsachadh . Tha na postairean a rinn sinn cho alainn! Lorg sinn torr fiosrachadh.

 

Clas 3 – 4 17.01.20

Bliadhna mhath ur agus failte air ais dhan sgoil!

Bha sinn gu math trang ro na saor-laithean ag ionnsachadh faclan agus orain airson ar dealbh-chluich Nollaig.  Seo sinn  deiseil airson a dhol air a’ steids.

   

Seo sinn air a’ steids.

Tha topic ur againn, Beathaichean Fiadhaich Albannach. Mus do thoisich sinn air sin rinn sinn beagan a bharrachd obair air Dealain. Rinn sinn ‘Circuits’. Bha e sporsail!

  

Choinnich Lois Ben Fogle anns na saor-laithean. Is toil leatha na leabhraichean aige!

 

   

 

clas 3-4 29.11.19

 

CRISPIE CAKES

Rinn ar clas crispie cakes airson cafaidh La na Gaidhlig.  Chleachd sinn teoclaid, im,  siorap, Rice Crispies agus marshmallows. Dh’obraich iad uabhasach math agus bha iad gu math blasta.

La na Gaidhlig

Chaidh sinn gu rum Mgr Moireach airson bruidhinn ri daoine eadar-dhealaichte a tha cleachdadh Gaidhlig a h-uile latha anns an obair laitheil aca. Dh’ionnsaich sinn torr agus fhuair sinn ‘freebies’.

 

An uairsin chaidh sinn dhan leabharlann airson eisteachd ri Morag Anna NicNeill a leughadh stoiridh dhuinn. Bha a’ storaidh gle eibhinn agus fhuair clas 3 leabhraichean airson a thoirt dhachaigh, fhuair clas 4 iad an uraidh.

 

Mu dheireadh chaidh sinn airson seinn comhla Mgr MacIomhair airson na parantan.  Sheinn sinn da oran.

Robin Reid – RSPB

Thainig Robin Reid a-steach dhan sgoil airson bruidhinn mu dheidhinn an obair a tha iad a deanamh le iolairean oga anns na Hearadh.

  

Bha torr fiosrachadh inntinneach aige. Sheall e dhuinn cho mor ‘s a tha iolaire, nas motha na Jono!

Dannsa

Bha Abigail ann a Disneyland ann a Paris airson farpais. Rinn I math agus fhuair i torr duaisean.

Joanthan agus Rory

Bha Jonathan agus Rory trang a deanamh dealbhan air a’ bhord gheal. Nach iad a tha math air dealbhan!!

 

   

 

La Naomh Anndra

Bha aodach tartain oirnn airson La Naomh Anndra. Dh’innis Mrs MacLeod dhuinn mu dheidhinn Naomh Anndra aig cruinneachadh agus rinn sinn dealbhan.

 

 

15.11.19

 

  

Thug Rory a-steach sligean a lorg e air an traigh. Bha e air am peantadh dathan eadar-dhealaichte!

Rory brought in some beautifully painted shells.

 

Chaidh Clas 3 gu Harris House. Bha sinn a’ cluich torr geamanan comhla ri na daoine a tha fuireach ann. Bha sinn math air bruidhinn ruitha agus ghabh sinn briosgaidean agus sugh. Tha e uabhasach matha a dol ann!

Primary 3 went to Harris House to play some games with the people that live there. We enjoyed talking to them and having some juice and biscuits. We really enjoy going to Harris House!

Thainig Mairi MacAmhlaigh a-steach a bhruidhinn mu dheidhinn a leabhar ur aice, Mo Ghranaidh agus an losgann mor. Bha e math ag eisteachd ri stoiridh agus bha na dealbhan gle eibhinn!

Mary MacAulay came into school to talk to us about her new book. We enjoyed the story, and the pictures were very funny!!

 

01.11.19

 

Topaic

Rinn sinn postairean agus sgriobh sinn bardachd comhla mu dheidhinn sinn fhein a chumal sabhailte ri taobh uisge.

We designed posters and wrote a class poem about keeping safe beside water.

 

Dubhlan a chiad mhinisteir

Tha sinn air a bhith gu math trang a’ leughadh ann a clas 3 gu 4. A h-uile seachdainn tha sinn a dol dhan leabharlann agus a tagadh leabhraichean. Tha sinn air torr leabhraichean eadar-dhealaichte a leughadh.

We have been very busy in P3-4 reading lots of books for the First Ministers Reading Challenge. We go to the library every week to choose books.

 

Oidhche shamhna

Rinn sinn dealbhan lion damhan-allaidh airson oidhche-shamhna le peant agus creidhean.  An uairsin rinn sinn damhan-allaidh le paipear dubh.

We made spider web pictures for Halloween using black paint and whitre crayons. After that we made spiders out of black paper.

  

Bha aodach annasach oirnn airson oidhche-shamhna. Bha sinn a’ dannsa agus bha biadh againn. Chaidh sinn timcheall an ard-sgoil cuideachd.

We dressed up for Halloween and went round the secondary so that they could all see us. We had food and did some dancing.

04.10.19

Aig a’ chladach comhla ri Isi Oakley

Bha sinn aig a’ chladach comhla ri Isi Oakley a’ lorg rudan inntinneach. Bha lion, tuba agus glainne-mheudachaidh againn. Lorg sinn torr crubagan agus seileagan- mhara. Gu mi-fhortanach lorg sinn torr sgudal cuideachd. Bha botannan oirnn agus bha sinn a’ seasamh agus a’ coiseachd anns a’ mhuir.  Rinn sinn reis le na seileagan-mhara.

We went down to the shore with Isi Oakley to see what exciting things we could find. We each had a net, a tub and a magnifying glass. We found lots of crabs and sea snails, unfortunately, we also found lots of rubbish! We wore our wellies so that we could stand and walk in the sea. The sea snails we found had a race too.

             

 

Jeans for Genes 

Bha jeans oirnn anns a sgoil Dihaoine ‘s a chaidh airson latha Jeans for Genes. Dh’innis Mrs Brown dhuinn mu dheidhinn genes.

We all wore our jeans to school on Friday to raise awareness about the Genes for Jeans chairty.

 

Challenger Bus

The Challenger Bus came to the school last week. They told us all about Mary Slessor and her life in Africa.  We sang songs and played a  game.

       

                                    

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn Mary Slessor anns a’ Challenger Bus. Bha sinn a seinn orain agus rinn sinn farpais-cheist.

Madainn fosgailte

Bha na parantan anns a sgoil madainn Diahoine. Bha na comataidhean ag innse dhaibh na rudan eadar-dhealacihte a tha iad a deanamh. As deidh sinn bha sinn a sealltainn dhaibh na rudan ur a tha againn anns a chlas agus anns a’ trannsa.

At the Open Morning the committes told the parents all about what they have been doing this term. We then showed the parents all the displays in our class and in the corridor.

 

Topaig

Thug Lois a-steach peirceall siorc airson sealltainn dhuinn.

Lois brought in a real shark jaw to show us all.  We were amazed to see the rows of very sharp teeth!!

   

20.09.19

  Matamataig

Tha sinn ag oabir air aireamhan gu 1000 agus gu 10,000. Tha clas 3 a’ cleachdadh ceudan, deichean agus aonadan airson cuideachadh le seo.

    

Caraichean McLaren 

Ged a bha i gu math fluich agus fuar bha e gu math inntinneach a faicinn na ‘Supercars’. Rinn iad torr fuaim agus fhuair sinn cothrom suidh nam broinn.

Kerry

Lorg Kerry rudan inntinneach air a’ chladach. Thug i a-steach iad airson sealltainn dhuinn.

Armchair Athletics

Bha sinn ann a Harris House a’ cluiche geamanan comhla ri na daoine a tha fuireach ann. Bha sinn a’ cluich geamanan eadar-dhealaichte agus a bruidhinn Gaidhlig ri feadhainn. Chaidh clas 7 ann cuideachd airson cuideachadh a thoirt dhuinn ach an ath thuras tha sinn a dol ann sinn fhein.

 

Muir-teachd ann a botal

Bha Kate ag innse dhuinn mu dheidhinn plastaig anns a’ mhuir agus cho cunntartach ‘s a bha e airson beathaichean mara. Thuirt I gu robh baga plastaig coltach ri muir-teachd agus gu robh beathaichean gan ithe. Bha sinn ag iarraidh faighinn a-mach a robh sin fior.  Rinn sinn muir-teachd a-mach a baga plastaig. Dh’obraich sinn ann a buidhean agus bha e gu math doirbh!