Category Archives: Sir E Scott School

Clas 3-4 31.01.20

Matamataig

Bha sinn trang a deanamh dealbhan co-chothromach ann a matamataig.

Cuideachd, bha sinn ag obair comhla air geamanan matamataig.

Beathaichean fiadhaich

Bha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn beathaichean a tha ag ithe feoil, agus beathaichean a tha ag ithe lusan.  Bha sinn cuideachd a’ bruidhinn mu beathaichean a tha ag ithe feoil agus lusan. Rinn sinn rannsachadh agus an uairsin postair.

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidinn beathaichean fiadhaich a chi thu ann an Alba. Rinn sinn liosta comhla agus an uairsin thagh sinn beathach agus rinn sinn rannsachadh . Tha na postairean a rinn sinn cho alainn! Lorg sinn torr fiosrachadh.

 

Clas 3 – 4 17.01.20

Bliadhna mhath ur agus failte air ais dhan sgoil!

Bha sinn gu math trang ro na saor-laithean ag ionnsachadh faclan agus orain airson ar dealbh-chluich Nollaig.  Seo sinn  deiseil airson a dhol air a’ steids.

   

Seo sinn air a’ steids.

Tha topic ur againn, Beathaichean Fiadhaich Albannach. Mus do thoisich sinn air sin rinn sinn beagan a bharrachd obair air Dealain. Rinn sinn ‘Circuits’. Bha e sporsail!

  

Choinnich Lois Ben Fogle anns na saor-laithean. Is toil leatha na leabhraichean aige!

 

   

 

clas 3-4 29.11.19

 

CRISPIE CAKES

Rinn ar clas crispie cakes airson cafaidh La na Gaidhlig.  Chleachd sinn teoclaid, im,  siorap, Rice Crispies agus marshmallows. Dh’obraich iad uabhasach math agus bha iad gu math blasta.

La na Gaidhlig

Chaidh sinn gu rum Mgr Moireach airson bruidhinn ri daoine eadar-dhealaichte a tha cleachdadh Gaidhlig a h-uile latha anns an obair laitheil aca. Dh’ionnsaich sinn torr agus fhuair sinn ‘freebies’.

 

An uairsin chaidh sinn dhan leabharlann airson eisteachd ri Morag Anna NicNeill a leughadh stoiridh dhuinn. Bha a’ storaidh gle eibhinn agus fhuair clas 3 leabhraichean airson a thoirt dhachaigh, fhuair clas 4 iad an uraidh.

 

Mu dheireadh chaidh sinn airson seinn comhla Mgr MacIomhair airson na parantan.  Sheinn sinn da oran.

Robin Reid – RSPB

Thainig Robin Reid a-steach dhan sgoil airson bruidhinn mu dheidhinn an obair a tha iad a deanamh le iolairean oga anns na Hearadh.

  

Bha torr fiosrachadh inntinneach aige. Sheall e dhuinn cho mor ‘s a tha iolaire, nas motha na Jono!

Dannsa

Bha Abigail ann a Disneyland ann a Paris airson farpais. Rinn I math agus fhuair i torr duaisean.

Joanthan agus Rory

Bha Jonathan agus Rory trang a deanamh dealbhan air a’ bhord gheal. Nach iad a tha math air dealbhan!!

 

   

 

La Naomh Anndra

Bha aodach tartain oirnn airson La Naomh Anndra. Dh’innis Mrs MacLeod dhuinn mu dheidhinn Naomh Anndra aig cruinneachadh agus rinn sinn dealbhan.