Category Archives: Sir E Scott School

Clas 3-4 31.01.20

Matamataig

Bha sinn trang a deanamh dealbhan co-chothromach ann a matamataig.

Cuideachd, bha sinn ag obair comhla air geamanan matamataig.

Beathaichean fiadhaich

Bha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn beathaichean a tha ag ithe feoil, agus beathaichean a tha ag ithe lusan.  Bha sinn cuideachd a’ bruidhinn mu beathaichean a tha ag ithe feoil agus lusan. Rinn sinn rannsachadh agus an uairsin postair.

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidinn beathaichean fiadhaich a chi thu ann an Alba. Rinn sinn liosta comhla agus an uairsin thagh sinn beathach agus rinn sinn rannsachadh . Tha na postairean a rinn sinn cho alainn! Lorg sinn torr fiosrachadh.

 

Clas 3 – 4 17.01.20

Bliadhna mhath ur agus failte air ais dhan sgoil!

Bha sinn gu math trang ro na saor-laithean ag ionnsachadh faclan agus orain airson ar dealbh-chluich Nollaig.  Seo sinn  deiseil airson a dhol air a’ steids.

   

Seo sinn air a’ steids.

Tha topic ur againn, Beathaichean Fiadhaich Albannach. Mus do thoisich sinn air sin rinn sinn beagan a bharrachd obair air Dealain. Rinn sinn ‘Circuits’. Bha e sporsail!

  

Choinnich Lois Ben Fogle anns na saor-laithean. Is toil leatha na leabhraichean aige!