De tha dol ann an Clas 1/2?

Ann am matamataig tha sinn air a bhith ag obair air tomhais.  Seo Clas 1 a’ tomhais cho fada sa tha diofar rudan a’ cleachdadh “paper-clips” agus strabhan.  Bha clas 2 a’ cleachdadh an lamhan airson rudan nas motha a thomhais.

Roddy a’ tomhais rulair.
Lily a’ tomhais an doras.
Christie ag obair air uinneag a thomhais.
Eilidh le strabhan aig doras a’ chlas.
Na balaich a’ faicinn de ch fada ‘s a tha an SmartBoard

Tha Clas 1 air a bhith a’ coimeasgadh na fuaimean aca airson faclan a dheanamh.  Chleachd sinn mata mor fonaigs airson geama a chluich.  Fhuair sinn beagan cuideachadh  bho Clas 2!

Max a’ fuaimneachadh a-mach facal airson a h-uile duine.

Tha sinn air toiseachadh air topaig ur “Rudan a tha Beo” agus tha sinn a’ coimhead air adhart gu mor ris an obair a tha sinn a’ dol a dheanamh.  Seo sinn a’ peantadh na beathaichean as fhearr leinn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.