GM P7 Trip to Edinburgh Day 1

Latha 1

Abair latha trang! Thainig sinn a Dhun Eideann air pleana madainn an diugh agus se a’ chiad turas air pleana a bh’ann airson dithis againn.  Bha na seallaidhean alainn a’ tighinn a-steach ged a bha e rud beag “bumpy”!!

Bha Mr MacKenzie a’ feitheamh oirnn agus chaidh sinn an uairsin gu priomh oifisean “Scottish Salmon Company”  Chuir iadsan air doigh dhuinn buffet a bha sgoinneil agus dh’innis iad dhuinn beagan mun chompanaidh.  Thainig cuideigin an uairsin a-steach le ice-lollies dhuinn, abair treat!!

As deidh dhuinn ar baganan fhagail anns an taigh-osda chaidh sinn “bowling”.  Bha e gu math sporsail agus se na nigheanan a bhuannaich!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.