Turas Sgoile Clas 5-7

Chaidh sinn air turas gu Seallam anns an Taobh Tuath o chionn ghoirid far an do dh’ionnsaich sinn barrachd mu fuadaichean agus eilthireachd anns Na Hearadh bho na 1700an gu na 1900an. Bha seo a’ ceangal a-steach dhan topaic againn mu thimcheall an leabhar “An Turas Eiginneach”

An robh fhios agaibh gun robh duine à Carragrich a’ sabaid aig Waterloo!  Seamus

Bha e cho inntinneach faighinn a-mach gun robh e tòrr na b’fhasa a dhol a Chanada na bha e a Ghlaschu!  Ellie-Ceit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.