Ceistean agus freagairtean 7 of 8

 

Am faod mi a dhol chun nurs?

May I go to the nurse?

 

 

Faodaidh

Yes

 

 

Chan fhaod

No

E-Portfolio tag: Literacy and Gaelic