An t-sìde The weather! 22 of 22

 

Chan eil a’ mhadainn cho math.

It’s not such a good morning.

An t-sìde The weather! 21 of 22

 

Chan eil an oidhche cho snog.

It’s not such a nice night.

An t-sìde The weather! 20 of 22

 

Tha oidhche bhrèagha ann.

It’s a fine night.

An t-sìde The weather! 19 of 22

 

Chan eil latha cho math ann an-diugh.

It’s not such a good day today.

An t-sìde The weather! 18 of 22

 

Tha latha sgoinneil ann.

It’s a great day.

An t-sìde The weather! 17 of 22

 

Tha latha àlainn ann.

It’s a lovely day.

An t-sìde The weather! 16 of 22

 

Tha an t-sìde dona.

The weather is bad.

An t-sìde The weather! 15 of 22

 

Tha latha math ann.

It’s a good day.

An t-sìde The weather! 14 of 22

 

Tha latha snog ann.

It’s a nice day.

An t-sìde The weather! 13 of 22

 

Tha latha brèagha ann.

It’s a fine day.

An t-sìde The weather! 12 of 22

 

Tha latha … ann.

It’s a … day.

An t-sìde The weather! 11 of 22

 

Tha an t-sìde …

The weather is …

An t-sìde The weather! 10 of 22

 

a’ mhadainn

the morning

An t-sìde The weather! 9 of 22

 

an oidhche

the night / night

An t-sìde The weather! 8 of 22

 

an latha

the day

An t-sìde The weather! 7 of 22

 

Tha i soilleir / Tha i glè shoilleir

It’s bright / It’s very bright

An t-sìde The weather! 6 of 22

 

Tha i dorcha / Tha i glè dhorcha

It’s dark / It’s very dark

An t-sìde The weather! 5 of 22

 

Tha i tioram / Tha i glè thioram

It’s dry / It’s very dry

An t-sìde The weather! 4 of 22

 

Tha i fliuch / Tha i glè fhliuch

It’s wet / It’s very wet

An t-sìde The weather! 3 of 22

 

Tha i blàth / Tha i glè bhlàth

It’s warm / It’s very warm

An t-sìde The weather! 2 of 22

 

Tha i fuar / Tha i glè fhuar

It’s cold / It’s very cold

An t-sìde The weather! 1 of 22

 

An t-sìde

The weather

Airmeahan agus dathan gold

 

Òir-bhuidhe

Gold

Airmeahan agus dathan mauve

 

Liath-phurpaidh

Mauve

Airmeahan agus dathan indigo

 

Guirmean

Indigo