Ceistean agus freagairtean 6 of 8

 

Am faod mi faclair fhaighinn?

May I get a dictionary?

 

 

Faodaidh

Yes

 

 

Chan fhaod

No

E-Portfolio tag: Literacy and Gaelic