20.09.19

  Matamataig

Tha sinn ag oabir air aireamhan gu 1000 agus gu 10,000. Tha clas 3 a’ cleachdadh ceudan, deichean agus aonadan airson cuideachadh le seo.

    

Caraichean McLaren 

Ged a bha i gu math fluich agus fuar bha e gu math inntinneach a faicinn na ‘Supercars’. Rinn iad torr fuaim agus fhuair sinn cothrom suidh nam broinn.

Kerry

Lorg Kerry rudan inntinneach air a’ chladach. Thug i a-steach iad airson sealltainn dhuinn.

Armchair Athletics

Bha sinn ann a Harris House a’ cluiche geamanan comhla ri na daoine a tha fuireach ann. Bha sinn a’ cluich geamanan eadar-dhealaichte agus a bruidhinn Gaidhlig ri feadhainn. Chaidh clas 7 ann cuideachd airson cuideachadh a thoirt dhuinn ach an ath thuras tha sinn a dol ann sinn fhein.

 

Muir-teachd ann a botal

Bha Kate ag innse dhuinn mu dheidhinn plastaig anns a’ mhuir agus cho cunntartach ‘s a bha e airson beathaichean mara. Thuirt I gu robh baga plastaig coltach ri muir-teachd agus gu robh beathaichean gan ithe. Bha sinn ag iarraidh faighinn a-mach a robh sin fior.  Rinn sinn muir-teachd a-mach a baga plastaig. Dh’obraich sinn ann a buidhean agus bha e gu math doirbh!

9 thoughts on “20.09.19”

  1. Nach sibh a tha a’ coimhead trang Clas 3. Tha sinn an dochas gu bheil Mrs MacQueen agus Clas 4 a’ coimhead as ar deidh. Tha Clas 1-2 gu math socair bhon dh’fhalbh sibh!!

  2. Bha e cho sporsail a deannamh na muir teachdan ann am botal ach bha e diorbh gan cuir dhan bhotal. Tha iad a coimhead snog.

Leave a Reply to Katie-Morag Barker Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.