20.5.2019 – 31.5.2019

Transitions

Bha Transitions againn eadar an 20mh agus an 22na latha dhen Chèitean.  Chaidh Clas 7 suas an staidhre, agus thàinig Clas 4 a-steach an seo gus GM5-7 ùr a chruthachadh!

Rinn sinn tòrr dhiofar dhùbhlain, agus an cuideam air team building:

 • Taisbeanaidhean
 • Dùbhlan Matamataig
 • Dùbhlan Matamataig an t-saoghail fharsaing (a ghabh a-steach a dhol dhan bhùth agus bèicearachd!)
 • Ealain
 • Ceòl
 • Cleasan

Tha fadachd oirnn a-nis gun tig an ath bhliadhna!

Ghabh Clas 7 spòrs shuas an staidhre cuideachd, agus chanainn gu bheil iad fhèin deiseil airson na h-àrd-sgoile a-nis cuideachd!

Latha Saidheans

Air 23 an Cèitean, thàinig buidheann a-steach gus bùithtean-obrach a dhèanamh air na speuran!  Bha e math fhèin; dh’ionnsaich sinn tòrr agus bha gnìomhan spòrsail rin dèanamh cuideachd.

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn:

 • nam planaidean
 • nan reultan
 • solas
 • teileascopan
 • beatha ann am planaidean eile???!

Clas 7 Fundraising Cafe

Bha Fundraising Cafe aig Clas 7 air 24 an Cèitean.  Bha iad fad an latha anns a’ Chommunity Centre, is iad a’ frithealadh air a h-uile duine a thàinig a-steach.  Thog iad tòrr airgid a chuireas iad a dh’ionnsaigh nan tachartasan a nì iad aig deireadh na bliadhna, nuair a dh’fhàgas iad soraidh slàn aig a’ bhun-sgoil!

 

Gnìomhachasan na Hearadh

Rinn sinn rud beag bìodach a bharrachd air sgrìobhadh ìmpidheachd an t-seachdain sa, is sinn a’ sgrìobhadh litrichean gu gnìomhachasan na Hearadh.   Leis gur e Eileanan na Gàidhealtachd a th’ anns an topaic againn, tha e feumail gun ionnsaich sinn mu dheidhinn diofar àitichean ri obair anns na h-eileanan, mu na seirbheisean a tha cudromach dhaibh, agus mu dè cho soirbheachail ‘s a tha na gnìomhachasan ud.

Chleachd sinn ar sgilean agus sgrìobh sinn litrichean, is sinn a’ faighneachd airson cothrom turas-sgoile a ghabhail – no gun tig cuideigin a-steach dhan chlas againn a bhruidhinn rinn.  Chaidh sinn timcheall a’ bhaile an uair sin gus na litrichean a lìbhrigeadh.

 

Turas dhan Eaglais

Leis gu bheil creideamh na phàirt mhòr dhe beatha na Gàidhealtachd agus nan eilean, chaidh sinn a thadhal air eaglais.  Chaidh sinn gu Eaglais na h-Alba san Tairbeart agus choinnich sinn ris an Urr. Ian Murdo MacDonald.  Bhruidhinn e rinn mun eaglais agus mun chreideamh Chrìostaidh thar na Gàidhealtachd.  Fhuair sinn cuideachd an cothrom a dhol timcheall na h-eaglais, is sinn a’ coimhead air a h-uile càil a bh’ ann.

Chòrd an turas rinn gu mòr, agus dh’ionnsaich sinn tòrr!  Tapadh leibh gu mòr dhan Urr. Ian Murdo MacDonald airson a bhith cho cuideachail, fiosrachail, agus airson fàilte chrìdheil a chur oirnn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.