15.4.2019 – 2.5.2019

Hallo, agus fàilte oirbh uile air ais às dèidh làithean-saora na Càisge!  Nach iad tha faireachdainn fada air ais a-nis?!

So, dè tha sinn air a bhith ris?  Uill… tòrr!

Obair a’ Chlas

Tòisichidh sinn leis an stuth cumanta, àbhaisteach.  Tha sinn air a bhith ag obair gu cruaidh anns a’ chlas.  Tha sinn a’ dèanamh ceudadan ann an Àireamhachd, sgrìobhadh ìmpidheachd ann an Sgrìobhadh, agus sgilean an fhaclair ann an leughadh.  Agus, mar a bhiodhte an dùil, tha sinn a’ cumail oirnn le litreachadh.  Rinn sinn measadh fada, fada ann an litreachadh, agus thàinig e an àirde gu bheil ar cuid litreachaidh air fàs nas fheàrr gu ìre mhòr!  Bha Miss M gu math toilichte agus moiteil asainn. 🙂

Tha Topaic ùr againn cuideachd – Eileanan na Gàidhealtachd.  Leis a sin, bidh sinn a’ coimhead air cruinn-eòlas, cultar, creideamh agus ceòl nan eilean far am bi Gàidhlig ga bruidhinn.

 

Bùth-obrach Ciùil

Thàinig buidheann ciùil a-steach dhan sgoil gus bùth-obrach ciùil a dhèanamh leinn!  Aig toiseach an latha, chaidh sinn uile gu consairt ciùil, far an do bhruidhinn an luchd-ciùil man deidhinn fhìn cuideachd.  An uair sin, fhuair sinne an cothrom ceòl a chluich!

Thug sinn uile ionnsramaidean a-steach agus chuidich an luchd-ciùil sinn ann a bhith a’ cruthachadh òran.  Is sinne fhìn a thog am fonn agus a chruthaich an t-òran!  Às dèidh greis, sgar sinn ann an dà bhuidhean, is an dàrna buidhean a’ coimhead air faclan agus am buidhean eile a’ cumail a’ dol leis an fhonn.

‘S e òran sgoinneil a bh’ ann mu na Hearadh!  Tha Miss M brònach nach do rinn i clàradh air ar n-òran… ach gheibh sinn cothrom a sheinn a-rithist!  … agus bùth-obrach eile a dhèanamh, tha sinn an dòchas! (watch this space!!)

 

Cuach na Cloinne/Bikeability

‘S e latha trang dha-rìribh a bh’ ann an Diardaoin 25 an Giblean!  Chaidh Clas 6 a-mach air Bikeability.  Chòrd sin riutha gu mòr, agus rinn iad fìor mhath.  Chaidh dealbhan a chur suas air duilleag Facebook na sgoile – gu mì-fhortanach, chan eil dealbhan dheth sin aig Miss M ri chur suas an seo.

Chaidh Clas 7, Anna, Fraser, Alasdair agus Darren gu Cuach na Cloinne, còmhla ri Rowan agus Jono à Clas 3-4.  ‘S e bh’ ann a sin ach farpais ball-coise!  Bha tòrr sgiobaidhean ann, ach chaidh ar sgaradh uile ann an leagues.  Chluich sinn gu math anns a’ bhuidhean againne, agus bha sinn san dàrna àite nuair a thàinig am farpais gu crìoch.  Cha deach ach a’ chiad àite air adhart chun a’ chuairt dheirinneach, ach thuirt iad rinn gun robh e uabhasach faisg eadar an sgioba againn agus an sgioba a bhuannaich air goal difference.  Nach math a rinn sinn?!  Tha Miss M am beachd leigeil dheth a dreuchd agus tòiseachadh às ùr mar manaidsear ball-coise… deagh bheachd?!

Bha Archie a’ smaoineachadh ciamar a dhèanamaid a’ chùis air Sgoil a’ Bhac san ath ghèam!

Fèis Badminton

Chan eil dealbhan aig Miss M bhon seo, ach is cinnteach gun nochd iad an àiteigin!  Rinn sinn math dha-rìribh ach, an rud as cudromaiche, ghabh sinn tòrr spòrs.

 

Sgoil Àraich

Uill, mar a bha fios agaibh, tha sinn air a bhith a’ dol a-steach ann an Sgoil Àraich, is sinn a’ feuchainn ri an dà chuid ar cuid Ghàidhlig fhìn a neartachadh, agus Gàidhlig na cloinne Sgoil Àraich.  Tha sinn air a bhith a’ feuchainn ri toirt orra Gàidhlig a bhruidhinn.

Seo bhideo no dhà a sheallas na h-oidhirpean againn!  Mar a chì sibh… chan eil sinn air a bhith cho soirbheachail… fhathast!!

…ach is cinnteach gun do ghabh sinn tòrr mòr spòrs!

Seo an fhreagairt as fheàrr a fhuair sinn gu ruige seo air a’ cheist, “An toil leat a bhith a’ bruidhinn Gàidhlig?”

Tha Darren agus a charaidean a’ cluiche “dressing up”! Chanainns gu bheil Darren na… chailleach?!

One thought on “15.4.2019 – 2.5.2019”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.