15.03.18

Resilience 

Bha sinn ag obair comhla ri Clas 1-2 agus Mrs MacLeod agus a bruidhinn mu dheidhinn Resilience.

 

Latha mor nan leabhraichean

Bha Latha mor nan leabhraichean gu math sporsail. Bha aodach eibhinn oirnn agus thainig mamaidh Katie Morag a-steach airson leabhar a leughadh dhuinn. Leugh i Na Brogan agus Caileag.

                                          

 

Dealbh chluich

 Chaidh sinn gu dealbh-chluich comhla ri Clas 5-7. Bha e mu dheidhinn burraidheach.  Bha balach a sgriobadh rudan mu dheidhinn balach eile air an eadar-linn agus ga dheanamh bronach.

                                                           

Partaidh

Bha partaidh againn airson co-la-breith Ms Macqueen. Bha i 40! Chuidich Isabella sinn a h-uile rud fhaighinn deseil agus bha sinn math air a h-uile cail a chumail samhach! Chluich sinn geamanan agus bha sinn a dannsa. Bha biadh againn cuideachd. Bha Ms MacQueen uabhasach toilichte!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.