Ceistean agus freagairtean 2 of 8

 

Am faod mi peansail fhaighinn?

May I get a pencil?

 

 

Faodaidh

Yes

 

 

Chan fhaod

No

E-Portfolio tag: Literacy and Gaelic