Ceistean agus freagairtean 1 of 8

 

Am faod mi peann fhaighinn?

May I get a pen?

 

 

Faodaidh

Yes  

 

 

Chan fhaod

No

E-Portfolio tag: Literacy and Gaelic