Harvest Lunch

Bowmore PS Harvest 2Harvest Lunch / Biadh Buain

The children of Primary 3 at Bowmore Primary School along with their parents, grandparents, aunties and uncles have just enjoyed a very tasty Harvest Lunch.

Tha a’ chlann ann an Clas 3 aig Bun-sgoil Bhogha Mòr agus am pàrantan, seann-phàrantan is eile air Biadh Buain a ghabhail còmhla.

Bowmore PS  Harvest 1All the children in P3 from the Gàidhlig and English classes got together and in just one week we visited the Community Garden and got a fantastic selection of high quality seasonal vegetables; made 8 loaves of bread from scratch; helped to turn the veg into fantastic Harvest Broth; learned and presented a Harvest Assembly; and finally shared the results of our learning with our families. It was a lot of work but was great fun and thoroughly enjoyed by all involved. A massive thank you to Tom at the Community Garden and to Mrs MacHarrie in the kitchen for all their help.

Thàinig a’ chlann ann am P3 air fad bho na clasaichean Gàidhlig agus Beurla còmhla agus ann an aon sheachdain, chaidh sinn dhan Ghàrradh Choimhearsnachd airson glasraich mìorbhaileach fhaighinn; rinn sinn 8 lofaichean arain; chuidich sinn a dhèanamh brot blasta bhon ghlasraich; ionnsaich sinn Seirbheis Bhuain; agus mu dheireadh sheall sinn a h-uile rud dhar teaghlaichean. ‘S e obair mhòr a bh’ ann ach chòrd e gu mòr ris a h-uile duine.a bha an sàs ann. Mòran taing dha rìreabh do Tom aig a’ Ghàrradh Choimhearsnachd agus do Mhrs Macharrie sa chidsin airson a h-uile rud a rinn iad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *