Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Fàilte dhan làrach-lìn aig Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Sustrans

| 0 comments

Bha sinn gu math fortanach o chionn goirid, oir thàinig Rory bho Sustrans a-staigh gus teagasg rothaireachd agus scooting. Abair gun robh spòrs aig na sgoilearan a ghabh pàirt agus tha sinn air bhioran an cothrom fhaighinn ga dhèanamh a-rithist. Mòran taing Sustrans agus Rory!

We were very fortunate to have Rory from Sustrans in to teach cycling and scooting recently. The pupils all thoroughly enjoyed these sessions and we are excited to take part again in the near future. Many thanks to Sustrans and Rory!

Seo pìos goirid a sgrìobh Rebecca (C5/4) mu rothaireachd:

Bha Clas 5/4 a’ dèanamh rothaireachd le Rory airson 6 seachdainean. Chòrd e ri tòrr dhaoine sa chlas. Chòrd e ri Jack agus Amelia oir bha e spòrsail agus chòrd e ri Daibhidh a bhith a’ putadh nan casachan. Bha eagal air Ruthie a bhith ga dhèanamh an toiseach, ach dh’ fhàs i misneachail.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Report a Glow concern
Cookie policy  Privacy policy

Glow Blogs uses cookies to enhance your experience on our service. By using this service or closing this message you consent to our use of those cookies. Please read our Cookie Policy.