Tomhas Faide ann an Clas 1-2

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh tomhas faide ann an matamataig an t-seachdainn-sa. Dh’obraich sinn a-mach gur e Katie Morag as airde sa chlas againn le bhith a deanamh co-meas eadar airde a h-uile duine.

Dh’obraich sinn comhla airson tomhas cho fada sa tha rudan sa chlas againn. Chleachd sinn ceuman airson tomhas!

Dh’obraich sinn cho math le cheile agus chord e ruinn uile!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.