Airmeahan agus dathan 16

                  

                  

 

sia deug

sixteen