Ceistean agus freagairtean 5 of 8

 

Am faod mi a dhol dhan taigh-bheag?

May I go to the toilet?

 

 

Faodaidh

Yes

 

 

Chan fhaod

No

E-Portfolio tag: Literacy and Gaelic