Ceistean agus freagairtean 4 of 8

 

Am faod mi leabhar-sgrìobhaidh fhaighinn?

May I get a jotter?

 

 

Faodaidh

Yes

 

 

Chan fhaod

No

E-Portfolio tag: Literacy and Gaelic