TOISEACH – TÒISEACHAIDH 29 of 29

 

‘S e do bheatha

You’re welcome

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 28 of 29

 

Dè tha thu a’ sgrìobhadh?

What are you writing?

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 27 of 29

 

Dè bha thu a’ dèanamh?

What were you doing?

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 26 of 29

 

Tapadh leibh

Thank you

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 25 of 29

 

Gabh mo leisgeul  / Gabhaibh mo leisgeul

Excuse me

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 24 of 29

 

Mas e do thoil e  / mas e ur toil e

Please

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 23 of 29

 

Chan eil fhios agam

I don’t know

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 22 of 29

 

Tha mi ceart gu leòr

I am ok

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 21 of 29

 

A bheil thu math gu leòr?

Are you ok?

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 20 of 29

 

Faodaidh sibh falbh

You may go

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 19 of 29

 

Tha mi deiseil

I am finished

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 18 of 29

 

Faodaidh sibh sgioblachadh

You may tidy up

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 17 of 29

 

Thoir a-mach do leabhraichean

Take out your books

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 16 of 29

 

Am faod mi a dhol dhan taigh-bheag?

May I go to the toilet?

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 15 of 29

 

Am faod mi peansail fhaighinn?

May I get a pencil?

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 14 of 29

 

A bheil thu a’ tuigse?

Do you understand?

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 13 of 29

 

Dè tha sin a’ ciallachach?

What does that mean?

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 12 of 29

 

Dè thuirt thu/sibh?

What did you say?

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 11 of 29

 

Ciamar a chanas tu . . . ann an Gàidhlig?

How do you say . . . in Gaelic?

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 10 of 29

 

Faigh na leabhraichean agad

Get your books

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 9 of 29

 

An-diugh tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn…

Today we are learning about…

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 8 of 29

 

Is mise…

My name is…

 

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 7 of 29

 

Dè an t-ainm a th’ort?

What is your name?

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 6 of 29

 

Chan eil mòran, sibh fhein?

Not a lot, yourself?

TOISEACH – TÒISEACHAIDH 5 of 29

 

Dè tha dol?

What’s doing?