Mr I MacIver – Gaelic singing, guitar & keyboard

Iain Macìomhair

“Tha mi air a’ bhith a’ teagasg Òrain Ghàidhlig ann an sgoiltean Leòdhais agus na Hearadh bho 1996. Cho math ri bhith a’ teagasg ann an suidheachadh clas, tha mi air a bhith a’ toirt taic do sheinneadairean agus còisirean ann a bhith ag ullachadh airson Mhòdan Nàiseanta agus bho chionn ghoirid tha mi air a bhith an sàs sa phròiseact ‘Dìleab’.

Tha 45 bliadhna de dh’eòlas agam ann a bhith a’ cluich ciùil ann an còmhlain agus nam aonar agus tha mi air a bhith a’ cluich agus a’ seinn iomadh gnè ciùil, nam measg ceòl traidiseanta, roc, dùthchasach agus ceòl dannsa Albannach.

Tha mi air a bhith a’ teagasg giotàir agus meur-chlàr tro Iomairt Ceòl Eilean Siar bhon a thòisich cùisean ann an 2003.”

“I have been teaching Gaelic singing in schools in Lewis and Harris since 1996. As well as class teaching, I have prepared individuals and choirs for local and National Mods and more recently I’ve been involved in the schools Dìleab project.

I have 45 years experience of performing both with bands and as a solo artiste covering various musical genre including traditional, rock, country and Scottish dance music.

I have taught guitar and keyboard through the Scottish Government Youth Music Initiaitve (YMI) since its inception in 2003.”

Mr MacIver teaches Gaelic singing in the following schools in Lewis & Harris:

  • Tong School
  • Back School
  • Sgoil nan Loch
  • Pairc School
  • Sir E Scott School *
  • Leverhulme Memorial school*

* also guitar & keyboard

imaciver1a@gnes.net