Spòrs Gàidhlig

Tha tòrr spòrs air a bhith againn ann an Gàidhlig aig Bun-sgoil Bhogha Mòr. Diciadain 29 An t-Samhain, thàinig Alasdair Satchell dhan sgoil agus ionnsaich Clas 1-7 Gàidhlig mu eachdraidh Uilleam Ualas agus Raibeart Brus.  Ann an dà uair a shìde, chuala sinn mu bàs Rìgh Alastair III, Eideard Longshanks, Toom Tabard, Uilleam Ualas agus Raibeart Brus aig Blàr Allt a’ Bhonnaich.  Ach cha robh sinn dìreach ag èisteachd, bha sinn a’ glaodhaich sluagh-gairm agus a’cruthachadh dràma beag no dhà.  Chòrd e rinn gu mòr agus dh’ionnsaich sinn tòrr.

A bharrachd air sinn chaidh a h-uile duine sa sgoil sìos gu Talla Bhogha Mòr a dh’fhaicinn pantomime na Nollaig ann an Gàidhlig “Nighean Bheag a’ Chòta Dheirg” le Fèisean nan Gàidheal.

  

The pantomime was in Gaelic and everyone in the school thoroughly enjoyed it. We joined in with Little Red Riding Hood’s exercise regime, counted in Gaelic and shouted out “Tha e air do chùlaibh!” (“He’s behind you!”) at the appropriate points. It was a great chance to practise some of the Gaelic we have been learning in class. Two of our pupils were even knighted by the Big Bad Wolf pretending to be Queen Elizabeth.  Bha tòrr spòrs againn uile agus bha e na chuideachadh ann a bhith a’ dèanamh deiseil airson na Nollaig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *