Blog

T.S.A.I ri sgroibhadh blog mu dheidhimm am bliadhna agam.

Tha mi a fas nas fhearr air sgroibhadh cruachail.Tha mi a fas nas fhearr air sgath tha a’sgriobhadh agam nas aide bha mi a sgoibhadh 4 duileangan agus tha an sgriobadh torr nas sgioblta.

Anns spors tha mi a fas nas fhearr air a bruidhinn ri an buidhean agam agus a cuideachadh iad.

Ann an ceistinn cinn tha mi a faighinn nas luathe air ceistean a freagaian agus tha mi a cuideachadh daoine eile. Tha mi an-comhnaidh a cuideachadh eden le ceisean cinn.

Ann an creideimh bha sinn a’deanamh ealain ioslamach soe eisemplair

 

See the source image

Blog

T.S.A.I:ri  bhith sgribhadh blog mu dheidhinn am bliadhana agm

Tha mi fas nas fhearrair air spòrs airson tha mi smaineadhchadh tha mi math ag eisteachd gu an budhean agam.Be mi cluch gaman agus tha tor rud fisagam air spors bho tor daone.

anns sgriobhach tha mi deanaoh tri dulagan ann e agus tha mi fas nas fhearr air e.Cha tor rudan bha mi a deanaobh ann e mar naidheach, sgriebhoch cruachail agus seo.

Tha mi air fas nas fherr air ceol bha mi seinn ann coisir agus bha sinn cho math!!! agus rinn mi solo gu tor daone ann e agus bha mi.

Ann matamataig rinn mi Roinn agus tha mi fas nas fherr air e.

Naidheachdan 26.03.18

Air Dihaoine chaidh mi gu an Greenock i-zone. Bha Stacie agus daoine eile bho an sgoil again ann. Bha daoine bho sgoiltean diofaraichte ann cuideachd. Chaidh mise agus Stacie dhan seomar cuil agus chluich sinn air an meur-chlar agus air an guitar. Bha e uabhasach sporsail. Chluich sinn air na computairean cuideachd. Chluich sinn geamanan air Learn4Good. Bha sinn a’ gaireachdainn torr. Air aon de na geamaichean bha an t-ainm aig Stacie ‘JeredBob’ agus bha mise ‘ihatepepsi’. Cuideachd chaidh sinn air YouTube channels aig Blair, David, Lyle agus Tristan. Cheannaich sinn seoclaid agus bha e uabhasach blasda. Bha e cho sporsail.

Nuair a chaidh mi dhachaigh choimhead mise agus mo phuithar Mairi air film. Dh’ ith sinn KitKat. Chaidh sinn dhan leabaidh as deidh sin airson bha e mian oidhche.

Air Disathairne bha e grianach. Chaidh mi a’ muigh dhan garradh agus rinn mi cartwheels, walkovers ahus handstand.  An uair sin bha Mairi  a’ tighinn a mach cuideachd agus bha mi a’ sealtainn  gu i ciamar a tha mi a’ dheanamh front walkover. An uair sin  chaidh sinn a’ staigh agus bha sugh orains againn. Bha mo sheanamhair a’ tighinn cuideachd. Chuidich mi mo mhathair agus mo sheanamhair a’ glanadh an cidsin.

Aig an oidhche choimhead mi air YouTube agus an uair sin air an DS agam. Bha Diasathairne latha uabhasach math.

Air Didomhnaich chaidh mise, Mairi agus mo mhathair dhan eaglais. As deidh sin chaidh Mairi airson a faigh na suilean tested. Chaidh mise dhan garradh airson luth-cleasach a’ dheanamh. Nuair a thill Mairi bha sinn a’ bruidhinn airson ages agus an uair sin choimhead  sinn air YouTube. Robh chaidh mi dhan leabaidh chunnaic mi damhan-allaidh. Cha toil leum damhan’allaidh idir. Bha e ro ard airson a’ glacadh e. Chluich mi air an watch agam air sgath tha gemanan air. An uair sin air Tomodachi Life.

Bha deireadh sheachdain sgoinneil agam.

Naidheachdan

26.03.2018                         Naidheachdan

Air Disathairne: Dhùisg mi aig 07:32:22 is dh’ith mi mo bhraicaist. Bha e blasta. Chluich mi Michael Jackson The Experience . Dhanns mi gu Smooth Criminal agus Ghosts. Rinn mi bhideo mu dheidinn “cò, càite, carson, de agus ciamar. Dh’ith sinn dìnneìr blàsta.

 

Bhruidhinn mi mu dheidinn SlainteScotland agus rinn mi an bhideo. Fhuair mi aon subscriber agus 2 likes. Chluich mi Splatoon.

 

www.SlainteScotland.co.uk

 

Air Didòmhnaich: Dhùsg mi aig 08:00. Chluich mi air an compiutar airson 5 uairean agus 30 miniod!!! Dh’ith sinn brochan airson a bhraicaist. Dhanns mi gu ceòl Splatoon. Cha do rinn sinn tòrr air Didòmhnaich.

An deireadh seachdain

 

Air Disathairne sa mhadain dhùisg mi aig 7:30 airson an Fhèis. Bhuanaich mi 2na àite airson an solpo agam. As deidh sin chaidh sinn gu practice airson na òrain airson an còisir. Bha feum again ri a’dol air ais dhan Fhèis inbhirchluidh airson a’dèanamh na òrain airson an còisir. Shein sinn Chi mi na mòr-bheanna agus Mo chuachag laghach agus dhà òrain eile. Bha e gu math spòrsail.

Air là na sabaid chaidh sinn dhan eaglias. Aig an sgoil shàbaid dh’eist sinn ri an stòraidh de daneil agus an lions. Cha robh sinn a dèanamh tòrr air là na sàbaid. Choimhead mi air youtube tòrr. Airson mo dìnnear bha shepards pie agam. Bha e uabhasach blàsta. As deidh àm dìnnear bha agam ri practice airson piano. An uair sin chaidh mi dhan leabaidh.

Report a Glow concern
Cookie policy  Privacy policy

Glow Blogs uses cookies to enhance your experience on our service. By using this service or closing this message you consent to our use of those cookies. Please read our Cookie Policy.