FilmG awards in Glasgow

film-4g-awards-in-glasgowSeo dealbh de Ruaraidh MacAlasdair agus a charaid Anna a bhuannaich an duais airson an Dealbh-beò is fheàrr aig Duaisean FilmG ann an Glaschu air Dihaoine 17mh den Ghearran. ‘S e Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid a chuir taic ri Duais Dealbh-beò na bliadhna-sa. Cuideachd, anns an dealbh, tha an Comhairliche Robin MacMhuirich à Ìle, Ceannard Poileasaidh na Gàidhlig air Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid.

Pictured are Ruaraidh MacAllister and his friend Anna who won in the Best Animation category at this year’s FilmG Awards held in Glasgow on Friday 17th February. Argyll and Bute Council sponsored this year’s Animation category. Also pictured is Councillor Robin Currie from Islay, Policy Lead for Gaelic at Argyll & Bute Council.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *