Gàidhlig Provision

Gàidhlig education was first introduced to the school in session 2001/02. The Department mostly receives pupils who have previously been taught through the medium of Gàidhlig at Condorrat Primary School and builds on their knowledge so that they can achieve in national SQA units and course examinations in the language.

At present there are 80 pupils in the Gàidhlig department, ranging through years 1 to 6, ten of which are in second language learners’ courses. The intake is again set to increase in August 2018.

At this time, session 2017/18, there is the equivalent of three full time teachers of Gàidhlig as well as an additional teacher who works two days per week. All teachers have a Gàidhlig language remit. Additionally, a number of subjects are provided through the language. Courses have continued to develop and all social subjects are available through to certificate level. In total 4 subjects are delivered through Gàidhlig in both 1st and 2nd years.  A number of interdisciplinary initiatives are also once again planned for this session. The department also offers a number of extracurricular activities this session:

Gàidhlig drama group with professional productions for the FilmG competition each year which has witnessed a number of successes in recent years, including Best Film at the awards as well as being shortlisted for the Innovation in Gàidhlig Education Award at the Bòrd na Gàidhlig and Daily Record Awards; the Music Group who are to release their single into the Scottish Charts; Supported Study nearer examination times; Language and song tuition for Mòd competitions will be considered upon request.

…………………

‘S ann aig toiseach seisein 2001/02 a chaidh foghlam Gàidhlig a chur air chois san sgoil. Gheibh an Roinn Ghàidhlig a’ mhòr-chuid de sgoilearan à Bunsgoil Chondobhrait far an d’ fhuaireas an cuid foghlaim tron mheadhan na Gàidhlig agus cuirear ris an eòlas aca air chor ‘s gun tèid aca air aonadan is deuchainnean chùrsaichean nàiseanta an SQA a dhèanamh anns a’ chànain.

Aig an àm seo, thathas a’ teagasg Gàidhlig do 80 sgoilear eadar bliadhnaichean 1 gu 6, nam measg tha deichnar ann an cùrsaichean luchd-ionnsachaidh. Thèid na h-àireamhan seo am meud a-rithist anns an Lùnastal 2018.

Ann an seisean 2017/18, tha co-ionnan ri tidsearan thidsearan làn-thìde de Ghàidhlig ann a bharrachd air tidsear eile a tha ag obair dà latha san t-seachdain. Tha uallach air gach duine aca cànain Gàidhlig a theagasg. A bharrachd air sin, gheibhear àireamh de chuspairean tron chànain. Thathas a’ sìor-leasachadh nan cùrsaichean agus faodar na cuspairean sòisealta uile a thaghadh gu ruige ìre teisteanais. Uile gu lèir, thathas a’ lìbhrigeadh 4 cuspairean tron Ghàidhlig eadar a’ 1d is an 2na bliadhna. Cuideachd, san t-seisean seo a-rithist, thathas an dùil ri bhith an sàs ann an àireamh de dh’iomairtean eadar-chuspaireach.

A thuilleadh, tha an roinn a’ tairgsinn àireamh de thachartasan taobh a-muigh a’ churaicealaim ambliadhna:

Buidheann Dràma le ullachadh proifeiseanta airson co-fharpais FilmG gach bliadhna le tòrr soirbheas na lùib, leithid duais am Film as Fheàrr aig na Duaisean agus air geàrr-liosta airson Duais Innleachdas ann am Foghlam Gàidhlig aig Duaisean Gàidhlig Bhòrd na Gàidhlig agus an Daily Record: Buidheann Ceòl a tha dol a sgaoileadh an òran air feadh na dùthcha; Taic Ionnsachaidh ri faotainn faisg air àm dheuchainnean;  Oideachadh de chànan is de dh’òrain airson nam Mòd a thèid a mheas a-rèir iarrtas

 

Report a Glow concern
Cookie policy  Privacy policy

Glow Blogs uses cookies to enhance your experience on our service. By using this service or closing this message you consent to our use of those cookies. Please read our Cookie Policy.