Dachaigh (Home)

Fàilte bhon Cheannard | Headteacher’s Welcome

Is mise Alison Richardson agus ‘s mi Ceannard Eadar-amail Bun-sgoil Ghàidhlig a’ Challtainn, am bun-sgoil Ghàidhlig son sgĩre-sgoile an ear thuath ann an Glaschu.  Bu mhath leam fàilte chridheil a chuir oirbh dhan làrach-lĩn againn far am faigh sibh tuilleadh fiosrachaidh mun sgoil againn.

A warm welcome to our school website where you will find a range of information about our school.  My name is Alison Richardson and I am the Acting Headteacher of Bun-sgoil Ghàidhlig a’ Challtainn – the Gàidhlig catchment school for the north east of Glasgow.  

Mar sgoil, tha sinn am miann gum bi na sgoilearan againn toilichte, sàbhailte agus soirbheachail. Tha sinn dealasach mu bhith ag obair ann an com-pàirteachas ris na teaghlaichean againn gus an dèan sinn cinnteach gun leasaich na sgoilearan againn – an dà chuid – na sgilean acadeimigeach agus pearsanta is sòisealta aca a leasachadh.

As a school we have high aspirations for all our pupils and are committed to working in partnership with parents and families to support our pupils’s academic and personal and social development journeys.

 

Report a Glow concern
Cookie policy  Privacy policy

Glow Blogs uses cookies to enhance your experience on our service. By using this service or closing this message you consent to our use of those cookies. Please read our Cookie Policy.