Cuir fios / Contact

Sgoil an Iochdair
Iochdar
Isle of South Uist
HS8 5RQ

Telephone
01870 604891

Email
iochdarschool@gnes.net