An Caisteal

Air Dimart chaidh sinn dhan an Caisteal anns a Ghearradh  Chruaidh. Chaidh clas Mrs Cheesman ann còmhla rinn. Chaidh sinn gu buth-obrach le Mgr. MacLeòid agus chaidh iadsan a mach airson cuairt. An uair sin dh’ith sinn biadh agus chunnaic sinn gargoil agus digearan air a chuairt again. Chaidh sinn air a bhus air ais chun an sgoil.

by Callum Murray and Connor Macdonald

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *