Meal do naidheachd Eve!

Meal do naidheachd Eve! Bhuannaich tè de na sgoilearan againne bonn-òir aig Mòd Chille Bhrìghde an Ear. Leugh e pìos bàrdachd, Còmhdhail, a chaidh a dhèanamh leis a’ bhàrd Sgitheanach Aonghas Dubh MacNeacail. ‘S fìor mhath a rinn i agus tha sinn uile cho moiteil aiste.

Congratulations Eve! One of our pupils has won a gold medal at the East Kilbride Mòd. She recited a Gaelic poem, Còmhdhail, written by the Skye poet Aonghas Dubh MacNeacail. Well done and we’re all so proud of her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.