House Captains

Bute             Martha Hill

Cumbrae      Christina Gulbe

Kelburn        Sarah Short