Ionnsachaidh Digiteach aig Bun-sgoil Chnoc a’ Chonaisg

‘S e Seachdain Ionnsachaidh Digiteach a bh’ ann an t-seachdain sa chaidh air feadh Alba. Gu h-ìosal tha GP4-7 ag innse mar a chaidh dhaibh.

Seo na beachdan aig Eden, bho C6:

Rinn sinn tòrr rudan inntinneach ceangailte ri topaic An Dàrna Cogadh mar eisimpleir rinn sinn bhideo stop motion. Rinn feadhainn de dhaoine Spitfires agus rinn feadhainn de dhaoin’ eile Messerschmitts – pleanaichean bhon Dàrna Chogaidh. Cuideachd rinn sinn clàran ceangailte ri làimhseachadh data air Word. Rinn mise clàr cearcaill, chòrd sin rium gu mòr air sgàths gun do dh’ionnsaich mi ciamar a tha thu a dèanamh diofar seòrsaichean de chlàran.

We did a lot of interesting things connected to our topic World War Two, for example we made a stop motion video of planes flying through a silhouette sky, some people made Spitfires and others made Messerschmitt’s. We also created charts on Word using our skills in data handling, I made a pie chart. I liked making charts because we learned how to make a handle data both on a computer and on paper.

Daibhidh, GP6:

Rinn sinn tòrr rudan ealanta airson bhideo stop motion a chruthachadh. Rinn mi clàr cearcaill le data Pokémon air word… *cough Septile is the best cough cough.*

We did a lot of art to create a stop motion video, using lots of skills. I did a pie chart on word with Pokémon data… *cough Septile is the best cough cough.*

Gabriel GP4

Chòrd seachdain ionnsachaidh digiteach rium air sgàths gun do rinn sinn tòrr ealain ceangailte ris An Dàrna

Tristan GP5

Chòrd SID (Seachdain Ionnsachadh Digiteach) rium gu mor air sailleabh gun do rinn sinn gifs air Google Gif Maker, chuir sinn tòrr data ann dealbhan. Chleachd sinn Word airson clàran agus grafaichean a’ dheanamh. Chleachd sinn Excel airson data chòmhdhail a shealtainn dhan a h-uile daoine gus an dubhlain àireamhachd fheuchainn. Rinn sinn bhideo gluasad-stad (stop motion nam bheachd sa) le Spitfires agus Messerschmitts a leag boma air Lunnain.

I really liked NDLW (National Digital Learning Week) a lot because we used Google Gif Maker to put data into pictures, we used Word for tables/charts and graphs. We also used Excel to show information that we took from the transport survey to show everyone tasks connected to the numeracy challenge. We used stop motion with Spitfires and Messerschmitts dropping bombs on London.

Primary 4 at Greenmill Primary School demonstrating how digital technology can be used to show learning

Primary 4 used the Book Creator App on iPads to show how literacy and maths can come together. Their challenge was to write a story which showed their knowledge of fractions.

35E54ACA-C857-4837-ADB2-00923A8D5695

Champions of Sidh – Dedridge Primary p6 and Simpson Primary p5, West Lothian

We are delighted to be able to share our collaborative Literacy Challenge from NDLW19#  A big thank you to @simpsonps for agreeing to collaborate with us @Dedridgeps. Enjoy!

 

They did it! Inverclyde Academy S1 pupils have finished their NDLW Literacy Challenge and they are brilliant!

Eastertoun Primary School’s fabulous coders