Ionnsachaidh Digiteach aig Bun-sgoil Chnoc a’ Chonaisg

‘S e Seachdain Ionnsachaidh Digiteach a bh’ ann an t-seachdain sa chaidh air feadh Alba. Gu h-ìosal tha GP4-7 ag innse mar a chaidh dhaibh.

Seo na beachdan aig Eden, bho C6:

Rinn sinn tòrr rudan inntinneach ceangailte ri topaic An Dàrna Cogadh mar eisimpleir rinn sinn bhideo stop motion. Rinn feadhainn de dhaoine Spitfires agus rinn feadhainn de dhaoin’ eile Messerschmitts – pleanaichean bhon Dàrna Chogaidh. Cuideachd rinn sinn clàran ceangailte ri làimhseachadh data air Word. Rinn mise clàr cearcaill, chòrd sin rium gu mòr air sgàths gun do dh’ionnsaich mi ciamar a tha thu a dèanamh diofar seòrsaichean de chlàran.

We did a lot of interesting things connected to our topic World War Two, for example we made a stop motion video of planes flying through a silhouette sky, some people made Spitfires and others made Messerschmitt’s. We also created charts on Word using our skills in data handling, I made a pie chart. I liked making charts because we learned how to make a handle data both on a computer and on paper.

Daibhidh, GP6:

Rinn sinn tòrr rudan ealanta airson bhideo stop motion a chruthachadh. Rinn mi clàr cearcaill le data Pokémon air word… *cough Septile is the best cough cough.*

We did a lot of art to create a stop motion video, using lots of skills. I did a pie chart on word with Pokémon data… *cough Septile is the best cough cough.*

Gabriel GP4

Chòrd seachdain ionnsachaidh digiteach rium air sgàths gun do rinn sinn tòrr ealain ceangailte ris An Dàrna

Tristan GP5

Chòrd SID (Seachdain Ionnsachadh Digiteach) rium gu mor air sailleabh gun do rinn sinn gifs air Google Gif Maker, chuir sinn tòrr data ann dealbhan. Chleachd sinn Word airson clàran agus grafaichean a’ dheanamh. Chleachd sinn Excel airson data chòmhdhail a shealtainn dhan a h-uile daoine gus an dubhlain àireamhachd fheuchainn. Rinn sinn bhideo gluasad-stad (stop motion nam bheachd sa) le Spitfires agus Messerschmitts a leag boma air Lunnain.

I really liked NDLW (National Digital Learning Week) a lot because we used Google Gif Maker to put data into pictures, we used Word for tables/charts and graphs. We also used Excel to show information that we took from the transport survey to show everyone tasks connected to the numeracy challenge. We used stop motion with Spitfires and Messerschmitts dropping bombs on London.

Largs Primary P2 Maths/Numeracy Challenge

Primary 2 have been learning all about money and today we have used our Coding Skills and our addition and subtraction knowledge to solve money problems.  The first part of our challenge was to send our Bee-Bot to a shop on our town map.  We had to count how much money was at the shop and then take it to our Lollypop Shop.  How many lollies could we buy?  What change would we get?  Lots of learning and lots of fun!

P1 and P7 Digital Buddy Activity at Hyndland Primary School

Miss McGowan’s class learning and having fun with MakeCode Arcade

Using programmable devices and 3D printing at Fisherton Primary School

Kingspark Primary sharing some of the many digital learning experiences that have happened during NDLW19. The MicroBit signage is Awesome!

They did it! Inverclyde Academy S1 pupils have finished their NDLW Literacy Challenge and they are brilliant!

Eastertoun Primary School’s fabulous coders